Zahájení výstavy "Exlibris se starozákoními náměty" ze sbítky Jiřího Hlinovského v galerii Lapidárium Dobruška dne 4.4.2012

Zahájení výstavy "Exlibris se starozákoními náměty" ze sbítky Jiřího Hlinovského v galerii Lapidárium Dobruška dne 4.4.2012

Velké téma v „malém“ umění.

Tohle zahájení jsem si sám pro sebe pojmenoval Velké téma v „malém“ umění. To „malé“ umění myslím v uvozovkách. V uvozovkách proto, že si myslím - umění nemůže být malé nebo velké ale jenom dobré anebo špatné. Slovem „malé“ myslím umění uplatněné v malém formátu - ve formátu exlibris. Exlibris v dnešní době je v podstatě malý grafický list na jakékoliv téma, který si sběratel exlibris pořizuje pro radost svou a radost svých přátel. A téma vyobrazené na exlibris si vybírá podle svých zálib nebo nápadů, jindy ale téma ponechává na umělci.

A řada sběratelů a řada autorů si vybírá z velkých témat, kterých je v Bibli opravdu mnoho. Snad největším zdrojem, dá se říci vzorových příběhů z dějin lidstva, je Starý zákon. Ve Starém zákoně najdeme lásku, nenávist, přátelství, zradu, pomluvu, víru, pýchu, pokoru, lhostejnost, odhalení, válku a mír a vůbec všechny základní zápletky lidského života jak v dobách dávných i dnes.

Právě taková témata můžeme nalézt i na exlibris a na této zajímavě připravené výstavě. Sběratel Jiří Hlinovský nám zde předkládá řadu exlibris, na kterých si prohlédneme jak si jednotliví výtvarníci představovali třeba stvoření světa, Rajskou zahradu, Adama a Evu, Archu Noemovu, Babylonskou věž, Samsona a Dalilu, krále Davida, Josefa a Putifarku, Jákoba a Ráchel, těžce zkoušeného Joba, Zuzanu a starce a ještě řadu dalších příběhů Starého zákona..

Je přece skvělé, když můžeme sledovat, jak každý z výtvarníků k danému tématu přistupuje jinak – ovlivněn svým vzděláním, chápáním, svou představivostí, svým výtvarným názorem a stylem. Ten malý formát dovoluje nám jedním pohledem obsáhnout zobrazenou situaci, ale pokud pozorujeme obrázek detailněji, nacházíme zajímavá zobrazení situací a osobitých detailů, skvělou stylizaci a rovnováhu obrazu. Malý formát také dává umělci, dá se říci, větší možnost nadhledu nad vážným tématem a tak se často pousmějeme nad zobrazením známých dějů. Účinnost tohoto malého formátu se násobí, když vím, že obrázek mohu vzít do rukou, prohlížet ho z různých stran a těšit se i strukturou a vůní papíru a barev.

Podívejte se na příklad na panel, kde jsou vystavena exlibris na téma Adam a Eva. Kolik obrazů s tímto tématem jste už viděli v galeriích. Téma lákalo umělce již v dobách, kdy církev zakazovala zobrazovat nahé ženské tělo a zobrazit Evu byla jejich jedinou příležitostí. My ale žijeme v jiné době a tak naši grafici přistupují k tomu tématu s určitým nadhledem a humorem. Co autor, to jiný výtvarný pořádek, jiné zobrazení těla, tváře, vegetace, situace, pozadí. Někdo jde přímou cestou k pointě situace, jiný ji nechává trochu zamlčenou a cítíme z jeho dílka jakési tajemství. Tajemství, které provokuje nás – diváky – lépe řečeno vnímatele výtvarného díla. Takže se můžeme potěšit těmi drobnými dílky se zajímavými náměty, zamyslet se nad nimi a zaradovat se, když objevíme něco z jejich drobných tajemství.

Můžeme se také zamyslet se i nad tím, k čemu sběratelství exlibris vlastně slouží. Dobrý sběratel se stále musí učit – ze začátku se učí základy, jak se vlastně grafika vytváří, učí se poznávat jednotlivé techniky požívané ve tvorbě exlibris, učí se poznávat a rozeznávat jednotlivé autory. Musí se naučit organizovat si sbírku, tak aby se v ní vyznal. Sběratel má možnost i poznat některé autory osobně. Zadává si u nich zhotovení exlibris na své jméno a následně svá exlibris pak vyměňuje s dalšími sběrateli. Poznává tak řadu současných autorů a následně začne se zajímat o historii exlibris a také o díla autorů již nežijících – klasiků.

Zacituji zde z knihy „Sběratelství“: Sběratel a sbírka jsou ve zvláštním vztahu: sběratel vytváří sbírku, ale ta by zpětně měla tvořit a formovat jeho samotného. Když takový sběratel, za řadu let už těmito etapami projde, tak určitě nashromáždil množství krásných exlibris a potom upře svůj sběratelský zájem na určité téma. A následně zamíří k nejvyšší sběratelské metě – o výsledky svého sbírání se podělí s dalšími lidmi prostřednictvím výstav.

Právě proto jsme se dnes zde sešli, protože právě takový sběratel - Jiří Hlinovský připravil pro Vás výstavu ze své sbírky exlibris na témata Starého zákona.

4.dubna 2012 Dobruška

PS. Část tohoto proslovu jsem již použil na zahájení výstavy v Pardubicích.